Screening av nationellt arbete med klimatanpassning- utifrån tillgängliga strategier och handlingsplaner

Nationella expertrådet för klimatanpassning är tillsatt av regeringen och ska var femte år besluta om en rapport med förslag på inriktning för det nationella klimatanpassningsarbetet framåt och en uppföljning av det arbete som har gjorts. Kartläggningen som IVL har gjort är underlag till rådets första rapport. I den har klimatanpassningsarbetet studerats hos ett antal myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner och branschorganisationer. Kartläggningen visar att det är stora skillnader i hur långt organisationerna har kommit i det arbetet. Otydlighet kring ansvar och finansiering hindrar många gånger arbetet från att gå framåt.

Sammanfattning

Det nationella expertrådet för klimatanpassning är tillsatt av regeringen och ska vart femte år besluta om en rapport till regeringen. Som underlag till expertrådets första rapport har IVL gjort en screening och kartläggning över klimatanpassningsarbetet i Sverige där ett urval av organisationer på olika nivåer har studerats.

Kartläggningen syftar till att ge en uppdaterad och bredare bild av det pågående klimatanpassningsarbetet i Sverige. Det som framförallt har kartlagts är utvalda aktörers huvudsakliga arbete med klimatanpassning, vad som gjorts inom organisationen i form av konkreta åtgärder, kunskapsutveckling och policyarbete. Dessutom har inriktning framåt och vilka prioriteringar de gjort i sitt arbete, behov samt identifierade synergieffekter och målkonflikter kartlagts. Resultatet synliggör hur det ser ut idag, upplevda utmaningar och behov samt möjligheter för fortsatt arbetet.

Klimatanpassningsarbetet varierar stort mellan de olika aktörerna. Skillnaderna beror särskilt på vilka uppdrag organisationerna fått, tidigare erfarenheter av klimatförändringar eller extrema väderhändelser och vilka resurser som finns eller skapats. Det arbetas också mer med de utmaningar som de olika organisationerna har erfarenhet av och som de redan i någon form har påverkats av.

För att kunna arbeta framgångsrikt med klimatanpassning krävs mer resurser, något som identifieras hos flertalet organisationer. Otydlighet kring ansvar och mandat är fortsatt ett stort hinder, trots försök att utreda frågan. Det finns även ett behov av mer kunskap.

Medarbetare: Hanna André, Hanna Matschke Ekholm

Nyckelord: klimatanpassning

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: C502

Författare: Hanna Matschke Ekholm, Hanna André, Louise Hwargård

Ladda ner publikation
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.