Dricksvattenproduktion när spelreglerna ändras - Digitalisering och automation som hjälp för klimatanpassning

I det aktuella projektet har vi undersökt hur digitalisering kan vara ett användbart verktyg, inte bara för att driva en process utan också för att ge större leveranssäkerhet utan att rubba naturens randvillkor. Med digitalisering menas i det här fallet ökad omfattning av installerade realtidsmätningar, modellering och övervakning. Projektet har utförts i samarbete med Sandviken Energi Vatten under perioden februari 2018 till och med juni 2020.

Sammanfattning

När klimatet ändras måste fortfarande en så kritisk funktion som dricksvattenproduktion fortgå, vilket innebär att produktionen behöver klara av en anpassning till nya villkor. En av grundförutsättningarna för att hantera förändring är att ha bättre kontroll på råvattentillgången. Processen blir genast mer komplex i och med detta, men genom moderna sensorer som kommunicerar realtidsdata och modeller som kan beräkna prognoser blir det görbart.

Vattenverket i Rökebo utanför Sandviken har utgjort fallstudie i projektet. Här använder man både sjö- och grundvatten som råvattenkällor vilket möjliggör blandning i olika proportioner. Givet det klimatscenario som använts för beräkningarna, antas årsmedeltillrinningen till sjön Öjaren att öka med 15 % och grundvattenbildningen med 13 %. Mängderna kommer därmed inte vara något problem givet dagens uttag. Kvaliteten på sjövattnet, och i och med detta också det inducerade grundvattnet, kommer att bli sämre sett ur ett dricksvattenperspektiv.

I projektet fanns tre olika tidsperspektiv, från det momentana till klimatförändringar på 50 års sikt. Vilket tidsperspektiv man än väljer är dock behovet av data centralt. Det kommer innebära att insamling och lagring av data måste struktureras, vilket är positivt för erfarenhetsåterföring och drift, men också kommer innebära att det arbete som krävs när man jobbar med dricksvattenproduktion kommer att ändras. Digitalisering kommer att bli en förutsättning för drift av en hållbar vattenproduktion.

Medarbetare: Johan Strandberg, Magnus Rahmberg, Mikael Malmaeus, Mikael Olshammar, Musbau Adeoye Bello, Reinert Huseby Karlsen, Sofia_Lovisa Andersson, Stephan Valley, Ewa Lind, Håkan Fridén

Typ: Rapport

År: 2020

Rapportnummer: B2389

Författare: Johan Strandberg, Reinert Huseby Karlsen, Mikael Malmaeus, Mikael Olshammar, Stephan Valley, Ewa Lind, Musbau Adeoye Bello, Catharina Grundestam, Sofia Lovisa Andersson, Magnus Rahmberg, Håkan Fridén

Ladda ner publikation
Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.