Pile of publication books or documents report papers.
 1. Start
 2. Publications

Publications

Take part in our research by searching among IVL's published reports and articles. o get access to all IVL's publications, visit IVL's portal on the Digital Scientific Archive, Diva.

Below you can find our latest publications

 • Processmodellering för digitala tvillingar av framtidens avloppsvattenrening i Kungsbacka


  Kungsbacka kommun behöver bygga ut Hammargårds avloppsreningsverk för att bibehålla den ekologiska statusen i Kungsbackafjorden, trots en ökade belastning från tillväxten i Kungsbacka med omnejd. Kommunen ser en möjlighet att dra nytta av digitala tekniker för att effektivisera både byggprocessen och de färdiga reningsverken.Processmodeller har...
  Download publication external link, opens in new window
 • HVO100 i ljuset av Sveriges och EU:s nya klimatpolitik


  I den här rapporten presenteras en analys hur marknaden för drivmedlet HVO100 kan utvecklas i närtid (2024–2027) och på längre sikt fram till 2030, samt vilken betydelse HVO100 kan få i ljuset av Sveriges och EU:s nya klimatpolitik. Rapporten är tänkt att fungera som underlag för aktörer som funderar på vilken roll HVO100 kan spela för deras...
  Download publication external link, opens in new window
 • Vattenbruk och friluftsliv - Aktörers syn på intressekonflikter och möjligheter till synergier och samexistens


  Vattenbruk har i Sverige och EU lyfts fram som hållbar matproduktion med stor potential för framtiden. Denna rapport fokuserar på det extraktiva vattenbruket, vilket innefattar odling av musslor, ostron, alger, sjöpung och andra arter som inte kräver tillförsel av foder eller närsalter. I nuläget är vattenbrukssektorn i Sverige förhållandevis...
  Download publication external link, opens in new window
 • Verifiering av sterilisering i processen för materialåtervinning av plast


  Den nationella plastkartläggningen  visade att år 2017 användes över 813 miljoner engångsprodukter av plast inom hälso- och sjukvården i Sverige. Den största delen av detta avfall hanteras genom förbränning, och för att minska den miljöpåverkan detta leder till har ett antal initiativ tagits för att inkludera materialet i slutna kretslopp, där...
  Download publication external link, opens in new window
 • Ny teknik för mätning av växthusgaser vid avloppsreningsverk : Vid behandling av kallt avloppsvatten och vid avsaknad av kväverening


  Utsläpp av lustgas (N2O) utgör en betydande andel av klimatpåverkan från avloppsreningsverk (ARV). Medan de genomsnittliga utsläppen av lustgas från avloppsreningsverk med kväverening bedöms generellt ligga på ca 1,6 % av inkommande kväve förväntas inga lustgasemissioner i avloppsreningsverk utan kväverenande aktivitet. Detta eftersom lustgas...
  Download publication external link, opens in new window

Subscribe to our English newsletter and take part in new projects, research results and other news.