Medarbetare på IVL håller lådor målade med de globala målen

Så arbetar IVL för FN:s globala mål för hållbar utveckling

IVL arbetar lokalt, nationellt och internationellt för att bidra till hållbar utveckling. Vi driver på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en cirkulär ekonomi. De globala målen ingår i de flesta av våra projekt och samarbeten.

Agenda 2030 och FN:s globala mål är världens gemensamma hållbara agenda. I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell plan för hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling innefattar de tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig. I agendan ingår 17 globala mål uppdelade på 169 delmål som ska uppnås till år 2030. Agenda 2030 och de globala målen är den mest ambitiösa internationella överenskommelse för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om.

IVL:s utgångspunkt är att forskning och kunskapsspridning är nyckeln till att lösa de miljö- och hållbarhetsproblem vi står inför.

De globala målen och IVL

IVL:s verksamhet är inriktad på forskning och utveckling som relaterar till de globala målen. IVL fokuserar på utvalda mål bland de 17 målen, med fokus på miljö och hållbarhet.

Mål 1 - Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar mer än ekonomisk situation, det kan handla om avsaknad av utbildning, frihet, hälsa, inflytande och säkerhet.

IVL arbetar inte specifikt med detta mål även om det finns projekt som indirekt kan ha påverkan på fattigdomen.

Mål 1 - ingen fattigdom

Mål 2 - Ingen hunger

Hunger, mat- och näringsbrist är fortfarande bland de främsta dödsorsakerna i världen. Brist på föda har långsiktiga konsekvenser för både individ och samhällen. Utveckling av hållbart jordbruk och rättvisa distributionssystem är nödvändigt för att säkerställa tillgång till näringsrik mat för alla.

IVL bidrar till målet om minskad hunger genom:

 • Hållbara system för livsmedelsproduktion där ekosystemen upprätthålls, som stärker förmågan att anpassa till klimatförändringar och successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.
Mål 2 - Ingen hunger logga

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är en grundförutsättning för individers och samhällens möjlighet till utveckling. Målet inkluderar många dimensioner så som ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer.

IVL bidrar till målet om god hälsa och välbefinnande genom:

 • Att minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier, föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.
 • Att stärka kapaciteten när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.
Global målen hälsa och välbefinnande

Mål 4 - God utbildning för alla

Forskning visar att inkluderande och kvalitativ utbildning är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i alla samhällen.

IVL arbetar inte specifikt med detta mål även om det finns projekt som indirekt bidrar till målet om god utbildning för alla.

mål 4 - god utbildning för alla

Mål 5 - Jämställdhet

Målet om jämstlldhet mellan män och kvinnor handlar om en rättvis fördelning av resurser, makt och inflytande. Jämställdhet bidrar till alla dimensioner av hållbarhet - politisk, social och ekonomisk.

IVL arbetar inte specifikt med detta mål även om det finns projekt som indirekt bidrar till målet om jämställdhet.

Global målen jämställdhet

Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

Tillgång till rent vatten är en grundförutsättning för allt liv på jorden. Rent vatten är också en förutsättning för hälsa och hållbar utveckling.

IVL bidrar till målet om rent vatten och sanitet genom:

 • Att uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert dricksvatten och sanitet genom att utveckla och införa tekniker för vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, återvinning och
  återanvändning.
Global målen rent vatten och sanitet

Mål 7 - Hållbar energi för alla

Världen står inför flera utmaningar som kan kopplas samman med tillgången till hållbar och förnybar energi. Vi måste ställa om från fossilberoendet och göra förnybara energilösningar billigare och effektivare.

IVL bidrar till målet om hållbar energi genom:

 • att säkerställa allmän tillgång till en väsentligt ökad andel förnybar energi i den globala energimixen och till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.
 • att öka takten i att förbättra energieffektiviteten och att stärka det internationella samarbetet för forskning och teknik inom ren och förnybar energi.
Global målen hållbar energi för alla

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor främjar både en hållbar ekonomisk tillväxt och människors hälsa.

IVL bidrar till målet om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt genom:

 • att förbättra resurseffektiviteten i produktion och konsumtion, att bryta samband mellan miljöförstöring och tillväxt.
 • att främja en säker arbetsmiljö.
Global målen anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ny teknologi och innovation är nyckeln till många hållbara lösningar på framtidens ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Hållbara industrier, miljövänlig teknik, innovation och forskning är viktiga förutsättningar för en hållbar utveckling för både individer och samhällen.

IVL bidrar till målet om hållbar industri, innovationer och infrastruktur genom:

 • att rusta upp infrastruktur och industri för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning samt miljövänliga tekniker och industriprocesser.
 • att stödja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation i utvecklingsländerna.
Global målen hållbarindustri, innovationer och infrastruktur

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Rättvis resursfördelning och inflytande ligger till grunden för ett hållbart samhälle.

IVL arbetar inte specifikt med detta mål även om det finns projekt som indirekt kan ha påverkan på målet.

mål 10 - minskad ojämlikhet

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Urbaniseringen i världen ökar och allt fler människor lever i städer. Förflyttningen leder till nya utmaningar och ställer nya krav på hållbar stadsutveckling och hållbart byggande.

IVL bidrar till målet om hållbara städer och samhällen genom:

 • att minska städernas negativa miljöpåverkan genom att arbeta med luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.
 • ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla och en inkluderande och hållbar urbanisering.
 • att städer och samhällen genomför integrerade planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt motståndskraft mot katastrofer.
Global målen hållbara städer och samhällen

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Världens naturresurser överutnyttjas och vi konsumerar mer än vad vår planet klarar av. För att uppnå hållbar utveckling behöver vi minska vårt ekologiska fotavtryck och ställa om till både hållbar konsumtion och produktion.

IVL bidrar till målet pm hållbar konsumtion och produktion genom:

 • miljövänlig hantering av kemikalier under hela deras livscykel samt avsevärt minska utsläppen i luft, vatten och mark i syfte att minimera negativa konsekvenser för hälsa och miljö.
 • att minska avfallet genom åtgärder för att förebygga, samt återanvända och återvinna.
  att uppmuntra företag att införa hållbara metoder och integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.
 • att minska matsvinnet och hitta nya användningsområden för matavfall.
 • att identifiera och undanröja ineffektiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion.
Global målen hållbar konsumtion och produktion

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Världens utsläpp av växthusgaser fortsätter stiga och de klimatförändringar detta medför är ett hot mot både vår civilisation och planeten. Nödvändiga insatser måste tas för att bromsa temperaturhöjningen och samtidigt anpassa samhället till en förändrat klimat.

IVL bidrar till målet om att bekämpa klimatförändringarna genom:

 • att stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer.
 • att integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.
 • att förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller tidig varning, klimatanpassning samt begränsning av klimatförändringarna och deras konsekvenser.
Global målen bekämpa klimatförändringarna

Mål 14 - Hav och marina resurser

Mänskligheten är helt beroende av världens hav för överlevnad och försörjning. Vårdandet av våra hav är också viktigt för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

IVL bidrar till målet om hav och marina resurser genom:

 • att förebygga och minska föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
 • att skydda marina och kustnära ekosystem för att uppnå friska och produktiva hav.
 • att stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och deras resurser.
Global målen have och marina resurser

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Biologisk mångfald och hållbara ekosystem ligger till grund för livet på jorden. En av framtidens utmaningar är att säkerställa ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster och ett skyddande av biologisk mångfald.

IVL bidrar till målet om ekosystem och biologisk mångfald genom:

 • att bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden.
 • att bruka skogar hållbart, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar, till minskad förstörelse av naturliga livsmiljöer och att hejda förlusten av biologisk mångfald.
 • att integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationell och lokal planering och utveckling samt i strategier för räkenskaper.
Global målen ekosystem och bilogisk mångfald

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Långsiktig hållbar utveckling kan inte ske i kontexter präglade av konflikter och våld. Fredliga och inkluderande samhällen är därför både ett mål och ett medel för hållbar utveckling.

IVL arbetar inte specifikt med detta mål även om det finns projekt som indirekt kan ha påverkan på målet.

mål 16 - fredliga inkluderande samhällen

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Att uppnå de globala målen kräver samarbete och globalt partnerskap. Mål 17 innefattar verktyg för hur de globala målen ska kunna uppnås.

IVL bidrar till målet om genomförande och partnerskap genom:

 • utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna.
 • att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och kompletterar med ett nytt som utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås,
  i synnerhet i utvecklingsländer.
Global målen genomförande och globalt partnerskap